Osum­nji­če­ni ubi­je­nog pri­ja­vlji­vao po­li­ci­ji

58
Još tra­je po­tra­ga za pred­u­zet­ni­kom D. P. zbog sum­nje da je pre­kju­če usmr­tio Ma­ria S., po­zna­tog po ra­znim kri­vič­nim de­li­ma

Ме­сто пре­кју­че­ра­шњег зло­чи­на у Пре­љи­ни (Фо­то Г. Ан­ђе­лић)

Na­kon puc­nja­ve ko­ja se u če­tvr­tak do­go­di­la u Pre­lji­ni, u ko­joj je ubi­jen Ča­ča­nin Ma­rio S. (43), po­li­ci­ja i da­lje tra­ga za na­pa­da­čem, a ka­ko se sum­nja, reč je o ča­čan­skom pred­u­zet­ni­ku D. P. Jav­nost u gra­du na Mo­ra­vi sa zeb­njom pra­ti po­li­cij­sku is­tra­gu, bu­du­ći da pred­u­zet­ni­ka, ina­če vla­sni­ka ser­vi­sa za teh­nič­ki pre­gled, ne zna­ju kao ne­kog ko bi po­te­gao oruž­je. Upu­će­ni u nji­ho­ve me­đu­sob­ne od­no­se ka­žu da su oni du­gi niz go­di­na bi­li bli­ski sa­rad­ni­ci, ali da su se pre vi­še od go­di­nu da­na raz­i­šli u po­slu. Iz­vor iz is­tra­ge na­vo­di da su i nji­ma te ne­su­gla­si­ce po­zna­te.

Obo­ji­ca su ši­ri­li po­slo­va­nje svo­jih fir­mi, a sva­ki je ula­gao u svoj re­sor. Bi­lo im je za­jed­nič­ko to što su na jav­nim li­ci­ta­ci­ja­ma, udru­že­ni, ku­po­va­li imo­vi­nu iz ste­čaj­ne ma­se po­je­di­nih pred­u­ze­ća. U jed­nom mo­men­tu je­dan od njih ni­je bio za­do­vo­ljan me­đu­sob­nom po­de­lom, pa su se su­ko­bi­li zbog ne­ka­kvog pla­ca.

– Je­dan je čak pred­la­gao da se za ome­đa­va­nje an­ga­žu­je ge­o­me­tar, sa čim se ovaj dru­gi ni­je slo­žio. Ne­su­gla­si­ce me­đu nji­ma tra­ju već du­že vre­me – pri­ča za­jed­nič­ki po­zna­nik dvo­ji­ce Ča­ča­na.

Da je nji­hov od­nos bio na­ru­šen sve­do­či i tvrd­nja da je osum­nji­če­ni tra­žio za­šti­tu po­li­ci­je zbog su­ko­ba ko­ji je imao sa žr­tvom.

– Osum­nji­če­ni je u vi­še na­vra­ta ubi­je­nog pri­ja­vlji­vao po­li­ci­ji. Ra­di za­šti­te lič­ne bez­bed­no­sti pi­sao je mej­lo­ve vi­so­kim zva­nič­ni­ci­ma MUP-a, uka­zu­ju­ći na svoj pro­blem. Dan pre ne­go što se do­go­di­la tra­ge­di­ja išao je u po­li­ci­ju – ka­že naš sa­go­vor­nik.

Iako se, po­ja­vi­la in­for­ma­ci­ja da je osum­nji­če­ni se­bi od­u­zeo ži­vot, ta se vest is­po­sta­vi­la kao ne­tač­na. Na­kon na­pi­sa me­di­ja ko­ji su to ob­ja­vi­li, ogla­si­li su se iz Po­li­cij­ske upra­ve Ča­čak. Krat­kom iz­ja­vom port­pa­rol­ke Bo­ja­ne Ko­va­če­vić, ko­ja je ka­za­la da se za osum­nji­če­nim i da­lje in­ten­ziv­no tra­ga, tvrd­nje o sa­mo­u­bi­stvu osum­nji­če­nog su de­man­to­va­ne.

Pod­se­ća­mo, puc­nja­va se do­go­di­la u kru­gu jed­nog pred­u­ze­ća u Pre­lji­ni, uz sa­mu ma­gi­stra­lu, ne­da­le­ko od sa­o­bra­ćaj­ne pe­tlje u ovoj va­ro­ši­ci. Osum­nji­če­ni je na­kon iz­vr­še­nja kri­vič­nog de­la po­be­gao. Le­ka­ri ča­čan­ske Slu­žbe hit­ne po­mo­ći na li­cu me­sta su kon­sta­to­va­li smrt Ma­ria S. (43), bi­zni­sme­na ko­ji je po­li­ci­ji od­ra­ni­je po­znat po ve­li­kom bro­ju raz­li­či­tih kri­vič­nih de­la.

Is­tra­gu u ovom slu­ča­ju vo­di Vi­še jav­no tu­ži­la­štvo u Čač­ku, či­ji je tu­ži­lac u če­tvr­tak bio na uvi­đa­ju u Pre­lji­ni. Stvar­ni mo­tiv za ovo ubi­stvo se još uvek ne zna.

G. An­đe­lić POLITIKA