Opština Lučani raspisala poziv za inicijative povodom dana lokalne samouprave

46

Opština Lučani raspisala je poziv za dostavljanje inicijativa za dodeljivanje javnih opštinskih priznanja povodom Dana te lokalne samouprave.

U lučanskoj opštini ustanovljena su priznanja;

– Povelja „10. jun” – najviše javno priznanje, koje se fizičkim i pravnim licima može dodeliti za postignute rezultate i delo koje ostavlja neizbrisiv trag i predstavlja najvrednije dostignuće u opštini Lučani u oblasti privrede, nauke, kulture, umetnosti, duhovnosti, zdravstva, humanitarnog rada, zaštite životne sredine i u drugim oblastima rada i stvaralaštva.

– Plaketa „10. jun” – dodeljuje se za izuzetne rezultate postignute u različitim oblastima rada i stvaralaštva u dužem periodu, a koji imaju veliki i trajan značaj za ukupan društveni napredak i razvoj opštine.

– Priznanje „10. jun” – dodeljuje se za izuzetne rezultate postignute u različitim oblastima rada i stvaralaštva, koji su od značaja za razvoj opštine.

Zvanje počasnog građanina opštine Lučani – može se dodeliti fizičkom licu čija izuzetna dela i aktivnosti, uz ispoljavanje povezanosti sa opštinom Lučani, doprinose napretku opštine i bogatijem, sadržajnijem i humanijem životu njenih građana i afirmišu opštinu Lučani.

Godišnje se može dodeliti jedna povelja, najviše tri plakete, najviše pet priznanja i jedno zvanje počasnog građanina u skladu sa zakonom.

Inicijativu za dodelu javnih priznanja mogu pokrenuti građani sa prebivalištem na teritoriji opštine Lučani, preduzeća, organizacije, udruženja – nevladine organizacije, ustanove, mesne zajednice i druga pravna lica sa sedištem na teritoriji opštine Lučani, kao i organi opštine.

Za javna priznanja mogu biti predloženi: pojedinci, grupe za zajedničko delo, preduzeća, ustanove, mesne zajednice, društvene organizacije, sportske organizacije i udruženja građana – nevladine organizacije.

Za javna priznanja ne mogu biti predloženi: organi opštine Lučani, organi direktnih i indirektnih korisnika budžeta, lica koja biraju, postavljaju ili imenuju organi opštine.

Inicijativa se dostavlja Skupštini opštine Lučani najkasnije do 3. juna tekuće godine, u pisanoj formi, sa obrazloženjem.

Predlog za dodeljivanje javnih priznanja utvrđuje nadležno radno telo Skupštine, koje u postupku utvrđivanja predloga može angažovati odgovarajuće stručne organizacije, udruženja, odnosno pojedince – stručnjake iz odgovarajućih oblasti radi konsultacija ili pribavljanja stručnog mišljenja.

Odluku o dodeli javnih priznanja donosi Skupština opštine na radnoj sednici koja se održava pre Dana opštine, a javna priznanja se dodeljuju na svečanoj sednici Skupštine koja se održava 10. juna.